เกี่ยวกับเรา

1
2
3

บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด

บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี 2557 โดยมีแนวคิดจากการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างสิ้นเปลืองตลอดจน การปล่อยมลพิษต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ บริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวจึงมุ่งพัฒนาบริการด้านปรับปรุงคุณภาพน้ำการบำบัดน้ำเสีย การนำน้ำเสียมาผ่านกระบวนการเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) โดยให้บริการครบวงจรอย่างครอบคลุม ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ รวมไปถึงภาคครัวเรือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่นมั่นที่จะขยายการบริการให้ครอบคลุมการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม อันได้แก่ การใช้พลังงานทดแทน และ การบริการจัดการขยะ ในรูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหามลพิษตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต ที่ยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา หากท่านสนใจบริการของเรา หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 791 0111