เกี่ยวกับเรา

1
2
3
mp2

บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด

หนึ่งในเครือของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดการความปลอดภัยและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน จากนโยบายหลักของกลุ่มบริษัทผลธัญญะที่ต้องการให้บริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมครบวงจร ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมายาวนาน ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการใช้น้ำ การบำบัดน้ำดี-เสีย การรีไซเคิลน้ำทิ้ง และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และราชการ

บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในด้านคุณภาพและบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด และช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมแก่สังคม  จากประสบการณ์ที่สั่งสมและบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ผนวกกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหามลพิษแบบครบวงจร จึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่างๆ มากมาย

งานบริการของเราครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุด้านมลพิษของลูกค้า ออกแบบ และเลือกสรรระบบบำบัดและกำจัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษาในทุกๆ เรื่องเกี่ยวกับระบบบำบัดทั้งในส่วนของน้ำดี น้ำเสีย การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ตลอดจนงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

  • งานบริการดูแลและควบคุมระบบ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์
  • งานบริการล้าง ทำความสะอาดระบบ และอุปกรณ์ในระบบ เช่น งานล้างเมมเบรน งาน CIP ระบบ UF&RO เป็นต้น
  • งานบริการเปลี่ยนถ่ายสารกรอง รวมถึงการส่งกำจัดสารกรองที่หมดอายุ
  • งานสำรวจ ปรับปรุง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ
mp3

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา หากท่านสนใจบริการของเรา หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 791 0111