งานบริการ ซ่อมบำรุง และ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

งานบริการของเราครอบคลุมถึงการดูแลรักษาและป้องกันปัญหาของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  รวมถึง  การวิเคราะห์สาเหตุ  ให้คำแนะนำ  ซ่อมแซมเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนความสูญเสียต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจากควมผิดพลาดของการทำงานทั้ง ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี  บริการต่างๆ อาทิ

  • งานบริการดูแลและควบคุมระบบ และ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์
  • งานบริการล้าง ทำความสะอาดระบบ และอุปกรณ์ในระบบ เช่น งานล้างเมมเบรน งาน CIP ระบบ UF&RO เป็นต้น
  • งานบริการเปลี่ยนถ่ายสารกรอง รวมถึงการส่งกำจัดสารกรองที่หมดอายุ
  • งานสำรวจ ปรับปรุง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินระบบ
พี่อั๋น
ฝาก_๑๙๐๓๑๔_0006

งานสำรวจ ปรับปรุง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินระบบ

2
23524
Image(377)
24000
S__7102479
50664