REVERSE OSMOSIS (RO)

1095 Views  | 

REVERSE OSMOSIS (RO)

REVERSE OSMOSIS (RO)

เครื่องกรองน้ำระบบ RO หรือ เครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis คือ การกรองแบบออสโมซิสย้อนกลับผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ที่สามารถกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน กรองได้ถึงไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้นการกรองน้ำด้วยระบบ RO มีความสะอาดสูงมาก สามารถแยกสารละลายออกจากเกลือได้ ขจัดสิ่งสกปรก แบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบกรองน้ำนี้ทำให้น้ำบริสุทธิ์ได้ถึง 95 %

ระบบเครื่องกรองน้ำ RO นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในงานหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยจุดประสงค์แบ่งได้หลากหลายทั้งการกรองน้ำจืด การกรองน้ำสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตไฮโดรเจน การใช้งานในอควาเรียม รวมไปถึงการผลิตน้ำจืดจากทะเลULTRAFILTERATION (UF)
การกรองด้วย media กรองนั้นมีมาตั้งแต่ยุต 1800 แล้ว เช่นกันกับระบบการกรองต่างๆใจปัจจุบัน การกรองทรายนั้นต้องการน้ำดิบที่มีคุณภาพคงที่ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถเป็นไปได้ และสารกรอง ไม่สามารถดูดซับสารต่างๆภายในน้ำได้จึงทำให้เครื่องกรองไม่สามารถกรองสิ่งแปลงปลอมที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอนได้

แต่การกรอง Ultrafilteration (UF) นั้นใช้เยื่อเมมเบรนในการแยกสิ่งแปลกปลอม ซึ่งสามารถกรองได้ถึงขนาด 0.01 ไมครอน รวมทั้งสามารถกรอง แบคทีเรีย,ไวรัส,สารแขวนลอย ทำให้ในปัจจุบัน การกรอง Ultrafiltration (UF) จึงเป็นที่นิยมในการใช้งานในอุตาหกรรมต่างๆ และใช้ในขั้นตอนเตรียมน้ำให้แก่ระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้เมมเบรน และใช้สำหรับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle Water

Related content

Powered by MakeWebEasy.com